Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov podľa GDPR

 

Spoločnosť The Food Experience, s.r.o., IČ: 289 54 718, so sídlom Praha 1, Rybná 716/24, PSČ 110 00, zapísaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155578 (ďalej ako „správca“) si Vás dovoľuje informovať o tom, ako a prečo spracováva Vaše osobné údaje.

Tieto zásady sa týkajú predovšetkým zákazníkov správcu, ktorí so správcom uzatvárajú kúpnu zmluvu cez e-shop správcu, aby si týmto spôsobom výhodne objednali víno alebo iné produkty ponúkané správcom, ale v obmedzenej miere tiež návštevníkov internetových stránok správcu.

Tieto Zásady nadobudli účinnosť 25. mája 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“)

 

Rozsah spracovania (kategórie osobných údajov)

1.         Vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre účely spracovania, najmä teda na účely vzájomných obchodných vzťahov, ako sú predzmluvné jednanie a následné plnenie uzatvorených zmlúv. Jedná sa predovšetkým o kontaktné a identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo) a ďalšie údaje potrebné na plnenie zmluvy.

2.         Pokiaľ ste náš zákazník a prejavíte pri objednávke o to záujem, budeme sa na Vás občas obracať s ponukou našich produktov, zľavových akcií, vernostného programu a ďalšou podobou priameho marketingu. Vaše osobné údaje potom budeme spracovávať v rozsahu nevyhnutnom na priamy marketing, predovšetkým teda identifikačné a kontaktné údaje.

3.         Zvláštnou kategóriou osobných údajov sú tzv. súbory cookies. Ide o malé dátové súbory, ktoré sa z našich internetových stránok prostredníctvom Vášho prehliadača ukladajú do Vášho zariadenia. Tieto súbory zaisťujú lepší užívateľský komfort a lepšiu funkčnosť našich internetových stránok a najmä umožňujú rýchlejšie načítavanie už navštívených stránok, budú si pamätať, aký tovar máte v košíku a umožnia Vám zostať prihlásený na Vašom užívateľskom účte. Tzv. reklamné cookies, ktoré sa využívajú za účelom cielenej reklamy, na našich internetových stránkach nevyužívame. Ukladanie súborov cookies môžete zakázať vo Vašom prehliadači alebo tieto súbory z Vášho zariadenia ručne vymazať. To však bude mať vplyv na funkčnosť našich internetových stránok, ktoré si Vás nebudú pamätať.

 

Účel a právny základ spracovania

4.         Vaše osobné údaje spracovávame pre niekoľko účelov. Primárnym a hlavným účelom je však uzavretie a plnenie zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ďalším účelom spracovávania je plnenie našich mnohých zákonných povinností. Vaše osobné údaje spracovávame aj za účelom priameho marketingu a po ukončení vzájomných obchodných vzťahov tiež za účelom ochrany oprávnených záujmov správcu, najmä pre prípad nutnosti predloženia Vašich osobných údajov ako dôkaz v súdnom riadení.

5.         Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy medzi nami, ako správcom, a Vami, ako zákazníkom, subjektom údajov. Právnym základom prekrývajúcim sa v určitom rozsahu je plnenie právnych povinností, a to predovšetkým vo vzťahu k niektorým daňovým a účtovným predpisom – napr. podľa zákona o dani z pridanej hodnoty musíme uchovávať účtovné doklady po dobu 10 rokov od konca účtovného obdobia. Právnym základom pre spracovanie za účelom marketingu je náš oprávnený záujem. Proti tomuto však môžete kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas a my už Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu spracovávať nebudeme. Náš oprávnený záujem je tiež titulom pre spracovávanie v prípade, kedy osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov najmä pre prípad, že tieto budú musieť byť predložené ako dôkazy v súdnom spore. Naším oprávneným záujmom je teda naša právna ochrana, a to po dobu trvania premlčacej lehoty.

 

Doba spracovávania

6.         Vaše osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú pre naplnenie zmluvy, resp. po dobu vedenia Vášho zákazníckeho účtu. Z dôvodu nášho oprávneného záujmu uchovávame Vaše osobné údaje ďalších 10 rokov po zániku zmluvy s cieľom našej ochrany v prípadnom súdnom spore, čo odpovedá objektívnej premlčacej lehote podľa občianskeho zákonníka. Niektoré osobné údaje spracovávame po dobu pevne stanovenú zvláštnymi právnymi predpismi, najmä v daňovej a účtovnej oblasti.

 

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

7.         K Vašim osobným údajom budú mať prístup iba naši zamestnanci, príp. externí pracovníci, daňoví, právni a iní poradcovia, ktorí majú prístup k osobným údajom len v nevyhnutnom rozsahu a ktorí sú viazaní povinnou mlčanlivosťou. Zároveň Vaše, najmä teda kontaktné údaje, predávame poskytovateľom prepravných služieb za účelom doručenia Vami objednaného tovaru. Nepredávame osobné údaje iným tretím osobám, s výnimkou orgánov verejnej moci (najmä finančný úrad) pri plnení našich právnych povinností.

 

Kontakt na správcu

8.         Nemáme, žiaľ, poverenca pre ochranu osobných údajov, avšak sa na nás ako na správcu môžete kedykoľvek obrátiť na e-mail: kristyna@thefoodexperience.net alebo písomne na adrese nášho sídla (Praha 6, Wuchterlova 1, PSČ 160 00). Správca je oprávnený požadovať preukázanie Vašej totožnosti za účelom zamedzenia prístupu neoprávneným osobám k Vašim osobným údajom.

 

Vaše práva podľa GDPR

9.         V súlade s GDPR máte právo opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spravovania, vzniesť sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, právo vymazania a ďalšie práva ukotvené v GDPR.

10.       Pokiaľ nesúhlasíte, aby sme Vaše osobné údaje využívali za účelom priameho marketingu, máte právo vyjadriť nesúhlas proti tomuto spracovaniu, a to prostredníctvom e-mailu podľa čl. 8 týchto zásad spracovania. V momente, keď od Vás prijmeme tieto námietky, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať pre účely priameho marketingu. Na toto svoje právo budete navyše upozornený v každom marketingovom e-maile, ktorý od nás dostanete.

11.       Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR dohliadajúcemu úradu. Dohliadajúci úrad je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.