Obchodné podmienky

I.          Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej iba "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti The Food Experience, s.r.o, IČ: 28954718, so sídlom Rybná 716/24, 110 00  Praha 1, Česká republika, zapísanej v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 155578 (ďalej iba "predávajúci") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a fyzickou či právnickou osobou (ďalej iba "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vinovyhodne.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej iba "webové rozhranie obchodu"). Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba nakupujúca tovar od predávajúceho jedná ako podnikateľ.
 2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok môžu byť zjednané iba písomne v kúpnej zmluve. Takéto urovnania v kúpnej zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami.
 3. Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom/českom jazyku.
 4. Obchodné podmienky môže predávajúci kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.  Práva a povinnosti predávajúceho vyplývajúce pred vykonaním takejto zmeny či doplnením sa riadia obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.

II.         Užívateľský účet

 1. Objednávať tovar je možné bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu alebo na základe registrácie kupujúceho prostredníctvom užívateľského účtu.
 2. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a pri registrácii na webovej stránke. V prípade, že kupujúci uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, nesie náklady tým vzniknuté, rovnako ako aj zodpovednosť za škodu.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií, ktoré sú potrebné k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie  tejto povinnosti kupujúcim.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť prístup a využívanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet, a to obzvlášť v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu 90 dní.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za fungovanie užívateľského účtu a vyhradzuje si právo obmedziť jeho dostupnosť, obzvlášť z dôvodu nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

III.        Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim, a to vrátane cien ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Súčasťou ceny ponúkaného tovaru nie sú náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 2. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, ktorý obsahuje nasledujúce informácie: o označení objednávaného tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu), o výške a spôsobe úhrady kúpnej ceny objednávaného tovaru, o adrese doručenia a ďalšie údaje o požadovanom spôsobe doručenia a informácie o nákladoch spojených s dodaním objednávaného tovaru (ďalej iba "objednávka“).
 3. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúci povinný skontrolovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť  týchto údajov. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ODOSLAŤ". Predávajúci po prijatí objednávky potvrdí jej prijatie na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v užívateľskom rozhraní kupujúceho či v objednávke. Kúpna zmluva je uzavretá prijatím objednávky predávajúcim.
 4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to obzvlášť s osobami, ktoré v minulosti zásadným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, cena tovaru bola na webovej stránke zjavne nesprávne uvedená a kupujúci s ohľadom na všetky okolnosti musel vedieť, že sa jedná o chybu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Všetky náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy nesie kupujúci. 

IV.        Cena tovaru a Platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  - na dobierku
  - bezhotovostne platobnou kartou
  - bankovým prevodom (online platobné tlačidlá)
 2. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru.
 3. V prípade bezhotovostnej platby na účet predávajúceho je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky pridelené predávajúcim.
 4. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Zaplatením celej kúpnej ceny prechádza tovar do vlastníctva kupujúceho. 
 5. Po uhradení celej kúpnej ceny predávajúci tovar odošle na adresu uvedenú kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť najneskôr do 15 dní od zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný tovar môže byť doručovaný po častiach s ohľadom na to, že predávajúci dodáva tovar zákazníkom buď priamo z Českej republiky alebo z iných štátov EU. O mieste, kde sa tovar v okamihu objednávky nachádza a o predpokladanom termíne doručenia tovaru bude kupujúci informovaný predávajúcim pred dokončením objednávky. 
 6. Zľavy na cene tovaru poskytnuté predávajúcim sa nedajú kombinovať.
 7. Na výslovnú písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný zaslať na adresu kupujúceho písomnú faktúru.

V.         Elektronická evidencia tržieb

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku je tak povinný spraviť najneskôr do 48 hodín.
 2. Predávajúci vystavuje pokladničný doklad podľa zákona o evidencii tržieb v elektronickej podobe zaslaním e-mailu.

VI.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), je spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2010 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník) oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 2. Pre účely uplatnenia práva odstúpiť od kúpnej zmluvy informuje spotrebiteľ o svojom rozhodnutí predávajúceho odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy počas plynutia uvedenej lehoty 14 dní, a to: prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu predávajúceho: info@vinovyhodne.sk, alebo poštou na adresu: The Food Experience, s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1.
 3. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle predchádzajúcich odsekov, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to bankovým prevodom na účet určený kupujúcim. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, pošle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho nadobudol, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to na svoje náklady. Tovar  by mal spotrebiteľ vrátiť úplný, t.j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akej tovar nadobudol.
 5. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nesprávneho manipulovania s tovarom inak, než je nutné s ním manipulovať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody týmto vzniknutej. Nárok na úhradu takto vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy predávajúci odporúča kupujúcemu pred odoslaním tovaru kontaktovať zákaznícky servis predávajúceho, a to e-mailom: info@vinovyhodne.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 904 299 500.

VII.       Preprava a dodanie tovaru

 1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že sú spôsoby dopravy dohodnuté na základe zvláštnych požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci s tým spojené riziká a dodatočné náklady.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na adresu určenú kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,80 EUR za každý deň. V takomto prípade je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade, že je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu alebo prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola neporušená.
 5. Predávajúci nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru pri preprave,  obzvlášť za poškodenie, odcudzenie alebo stratu. Okamihom doručenia tovaru zodpovednosť za škody prechádza na kupujúceho. 

VIII.      Zodpovednosť za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušne obecne záväznými predpismi, konkrétne obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým bez vád. V prípade, že predávaný tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu podľa požiadaviek kupujúceho tovar vymenil alebo opravil; pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, je považovaný za rozpor pri prevzatí tovaru, pokiaľ sa nepreukáže opak.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba činí 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci na adrese predávajúceho Wuchterlova 1 , 160 00 Praha 6. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

IX.        Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru, textového obsahu a vzhľadu webových stránok, loga a pod.) sú chránené autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by jemu alebo tretím osobám umožnila neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo akékoľvek súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Ich reprodukcia či iné použitie bez výslovného predchádzajúceho súhlasu predávajúceho sú zakázané a budú postihované podľa príslušných noriem civilného trestného práva, vrátane náhrady školy.
 2. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s jej určením, ani za obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré sú na webovej stránke predávajúceho umiestnené odkazy.

X.         Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci riadne plní svoje povinnosti dané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 2. Spracovanie osobných údajov predávajúcim sa riadi Zásadami spravovania osobných údajov, ktoré predávajúci zverejňuje a pravidelne aktualizuje na svojich internetových stránkach na internetovej adrese: https://www.vinovyhodne.sk/ochrana-osobnych-udajov

XI.        Doručovanie

 1. Všetky dokumenty súvisiace s kúpnou zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane doručené písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučenou poštou (podľa voľby odosielateľa).

XII.       Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti z kúpnej zmluvy tretím osobám. O postúpení práv a povinností plynúcich z kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.
 2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok sa riadi českým právom. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky spory týkajúce sa kúpnej zmluvy vrátane obchodných podmienok budú riešené príslušným súdom Českej republiky.
 3. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže kupujúci kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz), a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov je možné nájsť na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Alternatívne riešenie sporu je rovnako možné začať prostredníctvom zákazníckeho servisu predávajúceho.
 4. V prípade neplatnosti (resp. budúcej neplatnosti) alebo neúčinnosti (resp. budúcej neúčinnosti), niektorého z ustanovení obchodných podmienok, nie je dotknutá platnosť ani účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy  či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručenie The Food Experience s.r.o., Wuchterlova 1, 160 00 Praha 6, adresa elektronickej pošty info@vinovyhodne.sk, telefón +420777773801.